هیدروموتور اوربیتالی بروینی

هیدروموتور اوربیتالی بروینی ، نمایندگی هیدروموتور اوربیتالی بروینی ، هیدروموتور بروینی موتورهای هیدرولیك عملگرهایی با دوران مداوم هستند كه جهت ایجاد گشتاور لازم برای دوران بار چرخشی مورد استفاده قرار میگیرند. این عملگرها در انواع دنده ای، پره ای و پیستونی طبقه بندی میشوند.

نمایندگی هیدروموتور اوربیتالی بروینی

موتور هيدروليك عملگرهايي هیدروموتور اوربیتالی بروینی با دوران مداوم هستند كه جهت ايجاد گشتاور لازم براي دوران بار چرخشي مورد استفاده قرار ميگيرند. اين عملگرها در انواع دنده اي، پره اي و پيستوني طبقه بندي ميشوند.برای انتخاب یک هیدروموتور حداقل موارد ذیل باید مشخص گردد:

هیدروموتور بروینی

حجم جابجایی روغن بر حسب cm3حداکثر دبی مجاز عبوری از موتور و حداکثر سرعتثابت گشتاور برحسب Nm/bar . توسط این ثابت میتوان مقدار گشتاور موتور را در فشار های کاری مختلف محاسبه نمود.حداکثر گشتاور موتور در اختلاف فشار ماکزیمم بر حسب Nm

گشتاور هيدروموتور

در اين رابطه T گشتاور هيدروموتور ، ∆P اختلاف فشار ورودي و خروجي و Vg حجم جابجايي هيدروموتور ميباشد. اين رابطه كاملا مشابه رابطه F = P X A براي محاسبه نيروي سيلندر ميباشد. از آنجا كه حركت ها در سيلندر خطي و در هيدروموتور دوراني ميباشد، به جاي نيروي F گشتاور T و به جاي سطح پيستونA حجم جابجايي Vg جايگزين ميشود.براي مثال گشتاور هيدروموتوري با جابجايي حجمي 300cm3 و اختلاف فشار 200bar از رابطه ذيل حساب ميشود:

هیدروموتور

معادل 96kgf.m ميباشد. اين بدان معناست كه هيدروموتور فوق براي چرخاندن يك بار به وزن96kg با بازوي دوران 1m مناسب ميباشد. در صورتي كه بار مورد نظر بيش از اين مقدار باشد و نتوان فشار بيشتري در سيستم ايجاد نمود ، لازم است از هيدروموتوري با حجم جابجايي بزرگتر استفاده نمود. البته بايد به خاطر داشت بزرگ شدن حجم موتور نياز سيستم به مقدار روغن را براي ثبات سرعت، افزايش ميدهد.

نمایش دادن همه 3 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36