پمپ هیدرولیک, پمپ هیدرولیک پره ای, پمپ هیدرولیک پیستونی, پمپ هیدرولیک دستی فشار بالا

پمپ هیدرولیک پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز اصلی V20

پمپ هیدرولیک پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای ، پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز ، پمپ هیدرولیک پره ای دنیسون ، پمپ هیدرولیک پره ای آتوس ، پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز اصلی ، پمپ هاي پره اي از يك روتور و تعدادي پره تشكيل شده اند . پره ها به صورت شعاعي داخل روتورحركت مي كنند . روتور و پره ها داخل يك رينگ بادامكي شكل به نام استاتور گردش مي كنند .بطور كلي پمپهاي پره اي بعنوان پمپ هاي فشار متوسط در صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد .شكل زير پره ها ، روتور و رينگ بادامكي يك پمپ پره اي را نشان مي دهد .

هیدرولیک البرز وارد کننده پمپ هیدرولیک ، هیدروموتور ، شیرآلات هیدرولیک

تعمیرات هیدروموتور اوربیتالی پذیرفته میشود

برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمائید

شماره تماس : 02177320026

شماره همراه : 09121759426

روتور پمپ داراي شيارهاي شعاعي بوده كه با اتصال به محور محرك در داخل يك رينگ بادامكي چرخش مي نمايد . نيروي گريز از مركز حاصل از دوران محور ، تيغه هاي موجود در شيارهاي روتور را به سمت خارج رانده و در تماس با سطح رينگ ، نگاه مي دارد .فضاي بين روتور و رينگ بادامكي در نيم دور اول چرخش محور ، افزايش يافته و انبساط حجمي حاصله ، موجب كاهش فشار و ايجاد مكش مي گردد كه در نتيجه ، سيال بطرف مجراي ورودي پمپ جريان مي يابد .

پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز

در مواقعی که خروج از مرکز یا همان فاصله بین رینگ بادامی شکل و محورهای روتورصفر شود ، آنوقت در خروجی جریانی نخواهیم داشت . انواعی از پمپ های پره ای که خروج از مرکز آنها بوسیله مکانیزم قابل تنطیم است ، با نام پمپ های جابجایی متغیر شناخته شده هستند . در اینگونه پمپ ها با حرکات رینگ بادامی شکل به وسیله تنظیم یدی یا مکانیزم جبران کننده فشار، میزان خروج از مرکز قابل تنظیم می باشد. فضای ما بین روتور و رینگ بادامی شکل در نیم دور اول چرخش محور ، بیشتر می شود و انبساط حجمی بوجود آمده ، سبب کم شدن فشار و ایجاد مکش می شود که در آخر ، سیال بسمت مجرای ورودی پمپ جاری می شود .

پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز

پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز ، با ایجاد جریان پرفشار در مدار ، سطح انرژی سیال را بالا می برد. این فشار توسط پمپ هیدرولیک خلق نمی شود بلکه از آنجا که جریان سیال باید بر بارهای مقاوم عمل کننده های هیدرولیکی ( همانند سیلندرها یا موتورهای هیدرولیک ) فائق آید ، فشار جریان افزایش می یابد. اساس کار پمپ هیدرولیک ، اعمال متناوب نیروی رانش به بسته های مجزای سیال محبوس شده در فضای بین تیغه های پمپ و پوسته آن و کاهش حجم این بسته ها به هنگام حرکت ازسمت مکش به سمت تخلیه و در نتیجه افزایش فشار جریانی است. بنابراین ، پمپ هیدرولیک بر اساس تغییر حجم فیزیکی محفظه پمپ کار می کند که سیال در آن آب بندی شده است. نیروی محرک پمپ هیدرولیک توسط موتورهای احتراقی و یا الکتروموتورها تأمین می شوند.

پمپ هیدرولیک پره ای دنیسون

پمپ هیدرولیک پره ای دنیسون دنده خارجی متشکل از دو چرخدنده است که در آن شفت محرک با خار به چرخدنده محرک پمپ وصل شده است. چرخدنده هرزگرد با چرخدنده محرک درگیر است و هر دو باهم می چرخند. دندانه های چرخدنده های درگیر با هم ، دریچه های ورودی و خروجی پمپ را نسبت به هم آب بندی می کنند. با گردش چرخدنده ها ، در قسمت ورودی پمپ ، دندانه های دو چرندنده از هم باز می شوند. باز شدن دندانه ها یک مکش و انبساط حجمی در این قسمت به وجود آورده و سبب می شود که سیال دراثر فشار هوای مخزن سیال به درون پمپ رانده شود. این سیال سپس در فضای خالی بین دندانه های چرخدنده ها و بدنه پمپ ، به طرف دریچه خروجی هدایت می گردد. در این قسمت دندانه های دو چرخدنده به هم نزدیک شده و باعث می شود سیال به طرف خارج رانده شود.

پمپ هیدرولیک پره ای دنیسون

در يك سيستم هيدروليك با توجه به مقاومت ، فشار ايجاد مي شود . اين فشار در ناحيه ايكه با رنگ قرمز مشخص شده است وجود دارد و بر روي سطح داخلي رينگ بادامكي عمل مينشان داده مي شود . اگر اين بردار نيرو به FP كند . نيروي فشاري در اين ناحيه با بردار نيرويايجاد مي شود كه با پيچ تنظيم (FV) دو مولفه قائم و افقي تجزيه گردد ، يك نيروي بزرگايجاد مي گردد كه در جهت مخالف فنر (Fh) ارتفاع رفع مي گردد و يك نيروي كوچكمي باشد ، (Fh) بيشتر از نيروي (Ft) فشاري عمل مي كند .تا هنگاميكه نيروي فنر فشاريرينگ بادامكي در موقعيت حد اكثر خروج از مركز مي باشد .

پمپ هیدرولیک پره ای

هم افزايش (Fv) و (Fh) افزايش يافته و بنابراين (Fp) اگر فشار در سيستم افزايش يابد ، نيرويمي يابند .فنر بزرگتر شود ، رينگ بادامكي از موقعيت خارج از مركزش به (Ft) از نيروي (Fh) اگر نيرويموقعيت هم مركز نزديكتر مي شود . ( رينگ به سمت راست حركت مي كند . ) در اثر تغييرحجم محفظه جابجايي جريان در خروجي پمپ كاهش مي يابد . اكنون پمپ فقط مقدار روغنلازم براي نشتي داخلي پمپ را تامين مي كند . گرمايي كه به دليل اصطكاك به وجود مي آيداز طريق نشتي روغن خارج مي گردد .

پمپ هیدرولیک پره ای آتوس

بطور کلی پمپ هیدرولیک پره ای آتوس بعنوان پمپ های فشار متوسط در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. این پمپ ها معمولا با سرعتهای ۱۲۰۰ تا rpm ۱۷۵۰ و در صورت استفاده از محرکه موتور احتراقی تا ۲۴۰۰ rpm مورد استفاده قرار گرفته و در فشار و سرعت کاری تعریف شده دارای بازده حجمی بین ۸۵ تا ۹۰ درصد می باشند. علیرغم بازده مکانیکی خوب، بازده کلی آنها بدلیل افتهای ناشی از نشتی های موجود در اطراف روتور پایین است (۷۵ تا ۸۷ درصد) .

پمپ هیدرولیک پره ای آتوس

پمپ هیدرولیک پره ای آتوس معمولا دارای حرکت آرام و بدون سر و صدا بوده و عملکرد رضایت بخش آنها به تمیزی روغن، روانکاری خوب و سرعت مناسب محور بستگی دارد.روتور پمپ دارای شیارهای شعاعی بوده که با اتصال به محور محرک در داخل یک رینگ بادامکی چرخش می نماید.نیروی گریز از مرکز حاصل از دوران محور، تیغه های موجود در شیارهای روتور را به سمت خارج رانده و در تماس با سطح رینگ نگاه می دارد. در نیم دور اول چرخش محور، فضای بین روتور و رینگ بادامکی افزایش می یابد. افزایش حجم حاصله، موجب کاهش فشار و ایجاد مکش می شود که باعث جریان یافتن سیال بطرف مجرای ورودی پمپ می گردد.

پمپ هیدرولیک پره ای

در نیم دور دوم، تیغه ها بتدریج پیرو سطح رینگ بادامکی به داخل شیار بازگشته و بدلیل کاهش حجم، سیال به طرف مجرای خروجی رانده می شود. در صورتی که خروج از مرکز بین محورهای روتور و رینگ بادامکی به صفر برسد، دیگر در خروجی جریانی وجود نخواهد داشت. بعضی از پمپهای پره ای که خروج از مرکز آنها توسط مکانیزم قابل تنظیم است، تحت عنوان پمپهای جابجایی متغیر شناخته می شوند.در اینگونه پمپ هیدرولیک پره ای با حرکت رینگ بادامکی بوسیله تنظیم دستی یا مکانیزم جبران کننده فشار، میزان خروج از مرکز قابل تنظیم می باشد.

هیدروموتور اوربیتالی

آتوس ، اوربیتالی ، اینترموت ، پاورپک هیدرولیک ، پاورپک هیدرولیک با الکتروموتور

پاورپک هیدرولیک با الکتروموتور سه فار ، پمپ ، پمپ atos ، پمپ آتوس 3029

پمپ آتوس 4046 ، پمپ آتوس 5073 ، پمپ آتوس 5090 ، پمپ پیستونی

پمپ پیستونی atos ، پمپ پیستونی vickers ، پمپ پیستونی آتوس

پمپ پیستونی هیدرولیک ، پمپ پیستونی هیدرولیک ویکرز ، پمپ پیستونی ویکرز

پمپ متغیر آتوس ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای ، پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما

پمپ هیدرولیک ویکرز

هیدروموتور پیستونی

پمپ واریابل آتوس ، پیستونی ، پیستونی زد وای ، تعمیرات هیدروموتور

زد وای ، ساخت پاورپک هیدرولیک ، ساخت یونیت هیدرولیک ، طراحی پاورپک هیدرولیک

طراحی و ساخت یونیت و پاورپک هیدرولیک ، طراحی یونیت هیدرولیک ، فروش atos

فروش پمپ vickers ، فروش پمپ اتوس ، فروش پمپ ویکرز ، فروش قطعات هیدروموتور

فروش محصولات ویکرز ، فروش موتور هیدرولیکی ، فروش هیدروموتور

هیدروموتور پره ای

فروش هیدروموتور JMDG8 ، فروش هیدروموتور زد وای ، قیمت پمپ اتوس

قیمت پمپ ویکرز ، قیمت هیدروموتور پیستونی ، قیمت یونیت هیدرولیک

قیمت یونیت هیدرولیک و پاورپک هیدرولیک ، نمایندگی atos ، نمایندگی آتوس در ایران

نمایندگی اتوس ، هیدروپمپ JMDG31 ، هیدروپمپ JMDG8 ، هیدرولیک آتوس

هیدروموتور ، هیدروموتور JMDG31 ، هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی

هیدروموتور دنده ای

هیدروموتور پیستونی اینترموت ، هیدروموتور پیستونی زد وای ، ویکرز ، یونیت پاور هیدرولیک

یونیت هیدرولیک ، یونیت هیدرولیک با الکتروموتور سه فار ، یونیت هیدرولیک با موتور سه فار

یونیت هیدرولیک و پاورپک هیدرولیک با پمپ دنده ای ، 4500 سی سی اینترموت ، اوربیتالی

اینترموت ، اینترموت 4500 ، اینترموت nhm32 ، اینترموت ایتالیا ، پروپرشنال ، پروپرشنال ها

پیستونی ، پیستونی زد وای ، تعریف هیدروموتور

پمپ هیدرولیک

فروشگاه هیدرولیک ، فروشگاه هیدروموتور ، قیمت هیدروموتور اینترموت

کاتالوگ اینترموت ، موتور هیدرولیک ، موتور هیدرولیک اینترموت ، نمایندگی اینترموت

نمایندگی اینترموت ایتالیا ، نمایندگی بلوک پروپرشنال ، نمایندگی بلوک های پروپرشنال

نمایندگی بلوک های شیر برقی ، نمایندگی بلوک هیدرولیک ، نمایندگی پروپرشنال

نمایندگی پروپرشنال ها ، نمایندگی پروپرشنالها ، نمایندگی پمپ پره ای

پمپ هیدرولیک پره ای

نمایندگی پمپ پیستونی ، نمایندگی پمپ هیدرولیک پیستونی ، نمایندگی هیدرولیک پیستونی

نمایندگی هیدروموتور ، نمایندگی هیدروموتور اوربیتالی ، نمایندگی هیدروموتور اینترموت

نمایندگی هیدروموتور پره ای ، نمایندگی هیدروموتور پیستونی ، نمایندگی هیدروموتور پیستونی اینترموت

نمایندگی هیدروموتور دنده ای ، هیدروپمپ اینترموت ، هیدروپمپ پیستونی اینترموت

پمپ هیدرولیک پیستونی

هیدروموتور پیستونی زد وای ، هیدروموتور دستگاه ، هیدروموتور دستگاه پلاستیک

هیدروموتور دستگاه تزریق ، هیدروموتور دستگاه تزریق پلاستیک ، اوربیتالی ، اینترموت

ببین انواع شیر برقی هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای

پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما ، پیستونی ، پمپ هیدرولیک پیستونی ، هیدروموتور

هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی ، هیدروموتور دنده ای .

پمپ هیدرولیک روغن کاری

هیدروموتور پیستونی زد وای ، هیدروموتور دستگاه ، هیدروموتور دستگاه پلاستیک

هیدروموتور دستگاه تزریق ، هیدروموتور دستگاه تزریق پلاستیک ، اوربیتالی ، اینترموت

ببین انواع شیر برقی هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای

پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما ، پیستونی ، پمپ هیدرولیک پیستونی ، هیدروموتور

هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی ، هیدروموتور دنده ای .

پمپ هیدرولیک دنده ای

هیدروموتور پیستونی زد وای ، هیدروموتور دستگاه ، هیدروموتور دستگاه پلاستیک

هیدروموتور دستگاه تزریق ، هیدروموتور دستگاه تزریق پلاستیک ، اوربیتالی ، اینترموت

ببین انواع شیر برقی هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک دنده ای

پمپ هیدرولیک دنده ای ستیما ، پیستونی ، پمپ هیدرولیک پیستونی ، هیدروموتور

هیدروموتور اوربیتالی ، هیدروموتور پره ای ، هیدروموتور پیستونی ، هیدروموتور دنده ای .

2 دیدگاه در “پمپ هیدرولیک پره ای

  1. پمپ هیدرولیک پره ای ، پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز ، پمپ هیدرولیک پره ای دنیسون ، پمپ هیدرولیک پره ای آتوس ، پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز اصلی

  2. پمپ هیدرولیک پره ای ، پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز ، پمپ هیدرولیک پره ای دنیسون ، پمپ هیدرولیک پره ای آتوس ، پمپ هیدرولیک پره ای ویکرز اصلی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *